• การประกวดปลา
  • การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ
  • สัมมนาสร้างอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
  • สัมมนาการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ
  • กิจกกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ
  • เวิร์กชอปการจัดตู้พรรณไม้น้ำ